Projekto pavadinimas: „Eksperimentinių profesinio mokymo programų plėtojimas VESK“
Projekto Nr.: Nr. 10-024-P
Projekto vykdytojas: Centrinė projektų valdymo agentūra
Projektas įgyvendinimas pagal programą „Naujos kartos Lietuva“
Projekto pradžia: 2022-09-01
Projekto pabaiga: 2024-08-31

Projekto tikslas: Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centro mokiniams, baigusiems pagrindinio
ugdymo programos pirmąją dalį, sudaryti galimybę mokytis pagal profesinio mokymo programą ir kartu
nuosekliai mokytis pagal bendrojo ugdymo programas – pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir
vidurinio ugdymo programą, siekiant įgyti pagrindinį išsilavinimą, vidurinį išsilavinimą ir IV lygio
kvalifikaciją.

Profesinis mokymas vis dar nėra patrauklus gimnazistų, jų tėvų ir mokytojų tarpe. Šiuo metu dar
gajus iš sovietinių laikų likęs stereotipas, kad profesinio mokymo programas turėtų rinktis tie mokiniai,
kuriems yra sunku mokytis gimnazijoje, kurie turi elgesio ir emocijų sutrikimų bei yra nepažangūs.
Kita problema – profesinis orientavimas: bendrojo ugdymo mokyklos mokiniai turi mažai žinių
apie profesinio mokymo galimybes ir darbinės veiklos sąlygas.

Profesinių mokyklų I-II gimnazijos klasių (9-10 pagrindinio ugdymo klasių) mokiniai gali
rinktis II ir III kvalifikacinio lygmens profesinio mokymo programų modulius, tačiau tokių programų vos 14.
Palyginimui IV lygio kvalifikacinių programų yra apie 200, tačiau šių programų įeities sąlygos reikalauja, kad
profesinio mokymo programa būtų vykdoma kartu su bendrojo ugdymo programa. Dėl šios priežasties
Švietimo mokslo ir sporto ministerijos 2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr.V-1038 „Dėl IV kvalifikacijos lygiui
įgyti formaliojo profesinio mokymo programų pritaikymo, baigusiems pagrindinio ugdymo programos
pirmąją dalį, eksperimentinio tvarkos aprašo patvirtinimo“ ( toliau – Eksperimento tvarkos aprašas) buvo
patvirtintas „Eksperimentinių profesinio mokymo programų plėtojimo aprašas“, kuris leidžia profesinių
mokyklų I-II gimnazijos klasių (9-10 pagrindinio ugdymo klasių) mokiniams rinktis ir nuosekliai mokytis IV
lygio 60-110 kreditų kvalifikacinę programą ir, per 4 metus baigus bendrąją ugdymo programą, įgyti profesinę
kvalifikaciją.

Nuo 2020/2021 m. m. atsirado galimybė I-II gimnazijos klasių (9-10 pagrindinio ugdymo klasių)
mokiniams pasirinkti profesinio mokymo II ar III lygio kvalifikacijų programų modulius. Tai numato
Bendrieji ugdymo planai, patvirtinti Švietimo, mokslo ir sporto ministro ( 2022/2023 m.m. 84 p.). I-II
gimnazijos klasių (9-10 pagrindinio ugdymo klasių) mokiniai gali rinktis 5 kreditų profesinio mokymo
programų modulius, o III-IV gimnazijos klasių mokiniams – 10 kreditų. Baigus modulių programą asmenims
išduodamas kompetencijų pažymėjimas.
Stojimas į profesinio mokymo kvalifikacijų programų modulius vyksta per LAMA BPO sistemą.
Su mokiniu (suderinus su tėvais, teisėtais globėjais) sudaroma mokymosi sutartis, o profesinė mokykla – su
bendrojo ugdymo mokykla sudaro bendradarbiavimo sutartį, kurioje numatomos mokinio individualaus
ugdymo plano galimybės.

Tikėtina, kad vis daugiau gimnazistų pasirinktų tokį mokymosi kelią. Todėl mokiniai, baigę II
gimnazijos klases palaipsniui rinktųsi profesinę mokyklą, o įgiję kvalifikaciją galėtų pasirinkti inžinerines
aukštojo mokslo studijas.

Planuojami rezultatai: 12 mokinių pagal projektą „Eksperimentinių profesinio mokymo programų
plėtojimas VESK“ gaus pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus, brandos atestatus ir profesinio mokymo
pažymėjimus.
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis NextGenerationEU. Projektui įgyvendinti skirta 7319,28 eur.