ERASMUS+ programos 2 Pagrindinis veiksmas: Organizacijų ir institucijų bendradarbiavimas. Profesinės kompetencijos centrų (CoVE) iniciatyvos projektas

Regional and International Education Partnerships for Workplace Innovation in SMEs/ WIN4SMEs

„Regioninė ir tarptautinė švietimo partnerystė siekiant inovacijų darbo vietoje MVĮ /WIN4SMEs“

Sutarties Nr. 101143945

Projekto „Regioninė ir tarptautinė švietimo partnerystė siekiant inovacijų darbo vietoje MVĮ /WIN4SMEs“ metu siekiama ugdant kvalifikuotą darbo jėgą, puoselėjant bendradarbiavimo aplinką ir skatinant žinių perdavimą, gerokai paskatinti inovacijas darbo vietoje mažosiose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ). 20 partnerių iš 9 šalių, atstovaujančių profesinėms mokykloms, aukštojo mokslo įstaigoms ir verslo paramos organizacijoms, bendradarbiauja kurdami regioninius ir tarptautinius bendradarbiavimo tinklus – inovacijų, švietimo, profesinio tobulėjimo ir verslumo centrus.

Projekto tikslai:

 • Dalyvaujančios šalys plėtoja ir tobulina esamų švietimo įstaigų veiklą, pertvarkydamos jas į trijų pakopų profesinio meistriškumo centrus:

              • 1 lygis – profesinis mokymas (EKS 3 ir 4 lygiai);

              • 2 lygis – tęstinis profesinis mokymas (EKS 4–6 lygiai);

              • 3 lygis – aukštasis mokslas (EKS 6 lygis).

 • Profesinio meistriškumo centrai formuojami ir palaikomi glaudžiai bendradarbiaujant:

   • profesinio mokymo įstaigoms;

   • aukštosioms mokykloms;

   • mažas ir vidutines įmones vienijančioms organizacijoms (rūmams, asociacijoms);

   • viešosios valdžios institucijoms.

 • Tarpvalstybinės glaudaus bendradarbiavimo tarp profesinio meistriškumo centrų platformos, sukurtos dalyvaujančių šalių kaip projekto dalis ir veikiančios ilgą laiką pasibaigus projektui.

Pagrindinės veiklos ir laukiami rezultatai:

 • Tvarus inovacijų diegimo darbo vietoje skatinimas, sukuriant nuolat veikiantį Baltijos jūros regiono mastu koordinavimo centrą ir 7 regioninius profesinės kompetencijos centrus, užtikrinančius tarptautinį bendradarbiavimą ir ilgalaikį veiklos tęstinumą.
 • Inovacijų darbo vietoje ir techninių inovacijų sinergijos siekimas.
 • Modernaus personalo valdymo ir inovatyvių kvalifikacijų kūrimas ir diegimas profesiniame mokyme, tęstiniame ir aukštajame moksle, intensyviai bendradarbiaujant profesinėms mokykloms, tęstinio mokymo įstaigoms, universitetams, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).
 • Tikslingas MVĮ, jų savininkų, vadovų ir kvalifikuotų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas inovacijų darbo vietoje srityje.
 • Ženklus profesinio mokymo nebaigusių asmenų skaičiaus sumažinimas ir profesinio mokymo patrauklumo didinimas.
 • Naujų profesinio mokymo, tęstinio ir aukštojo mokslo priemonių kūrimas, intensyviai bendradarbiaujant švietimo įstaigoms ir įmonėms, nuosekliai orientuojantis į darbo rinkos poreikius.
 • Intensyvus skaitmeninių technologijų naudojimas įgyvendinant naujoves darbo vietose ir diegiant naujas profesinio mokymo priemones.
 • Tiesioginio MVĮ ir mokymo įstaigų bendradarbiavimo plėtra ir stiprinimas bei visapusiškas inovacijų skatinimas, žmogiškųjų išteklių produktyvumo ir konkurencingumo didinimas.
 • Bendradarbiavimo, ypač regioniniu ir tarptautiniu lygiu, skatinimas, geriausios patirties pavyzdžių naudojimas įgyvendinant inovacijas darbo vietoje ir suteikiant kvalifikacijas.

Projekto partneriai:

 • Hanse-Parlament (HP), Vokietija – koordinatorius,
 • Berufliche Hochschule Hamburg (BHH), Vokietija,
 • Berufliche Schule ITECH (ITECH), Vokietija,
 • International Business College (IBC), Danija,
 • The Triangle Region Denmark (TRT), Danija,
 • Satakunta University of Applied Sciences (SAMK), Suomija,
 • Satakunta Educational Federation (SEF), Suomija,
 • Satakunta Chamber of Commerce (SCC), Suomija,
 • Lower Silesian Chamber of Craft and SMEs (LSCC), Lenkija,
 • Vocational School Complex No. 5 in Wroclaw (VSCW), Lenkija,
 • Technical University Wroclaw (TUW), Lenkija,
 • Hungarian Association of Craftsmen´s Corporations (IPOSZ), Vengrija,
 • Foundation for the Deak Ferenc Secondary School of Economics (FDSS), Vengrija,
 • Stichting Platform Beta en Techniek (PBT), Nyderlandai,
 • Stichting NHL Stenden hogeschool (NHLS), Nyderlandai,
 • Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras (VESK), Lietuva,
 • Mykolo Romerio Universitetas (MRU), Lietuva,
 • Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija, Lietuva,
 • Handicraft Chamber of Ukraine (HCU), Ukraina,
 • European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE), Belgija.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024-03-15–2028-03-15