ERASMUS+ programos 1-ojo pagrindinio veiksmo – Asmenų mobilumas mokymosi tikslais – projektas „Kompetencijų ugdymas praktinio mokymo ir pameistrystės būdu“, Nr. 2019-1-LT01-KA102-060295

Projekto santrauka:

Pagrindinis projekto tikslas yra tobulinti mokymo centro personalo ir besimokančiųjų praktinius profesinius įgūdžius, stiprinti profesines kompetencijas, perimant ES šalių pažangiausią patirtį, bei geriau susipažinti su praktinio mokymo ir pameistrystės organizavimo formomis užsienio šalyse. Mokomoji praktika numatoma šių specialybių mokiniams: siuvėjo, kirpėjo, masažuotojo, virėjo, konditerio, barmeno, padavėjo, automobilių mechaniko ir kt. Profesijos mokytojai dalyvaus mokymosi ir darbo stebėjimo vizituose užsienio mokymo įstaigose ir įmonėse, o kai kurie iš jų atliks ir darbinę praktiką. Dalyviai sieks susipažinti ir perimti gerąją profesinio mokymo ir rengimo patirtį, dirbant su įvairių tikslinių grupių besimokančiais, kuriant lankstesnes, prieinamesnes mokymo(si) sąlygas, įgyjant naujas profesines kompetencijas, tokiu būdu atveriant platesnes galimybes sėkmingai įsilieti į darbo rinką.

Per dvyliką projekto įgyvendinimo mėnesių tarptautines profesines kompetencijas įgis ne mažiau kaip 26 pirminio ir tęstinio profesinio lygmens mokiniai, absolventai ir 12 profesijos mokytojų bei administracijos darbuotojų.

 

Pagrindiniai rezultatai:

– Patobulinti bei įgyti nauji profesiniai-praktiniai įgūdžiai bei žinios, reikalingi sėkmingai integracijai į darbo rinką;

– Patobulinti bei įgyti socialiniai, komandinio darbo, užsienio kalbos įgūdžiai;

– Įgyta tarptautinė darbo patirtis, sąlygojanti projekto dalyvių konkurencingumą bei sėkmingesnį įsiliejimą į nacionalinę bei ES darbo rinką;

– Praplėstas kūlturinis ir geografinis akiratis, įgyti adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžiai ir tarptautinė mobilumo patirtis.

 

 

Projekto vykdymo laikotarpis: 2019 07 01 – 2020 06 30