Konkursas VESK Kompetencijų centro vadovo nuolatinei pareigybei užimti.

Pareigybės paskirtis – padėti užtikrinti mokymo ir ugdymo kokybę, organizacijos strateginį
planavimą, kvalifikacijos kėlimo veiklų organizavimą centro ir kitų švietimo institucijų
mokytojams.
1. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu, įvertinus savo veiklos vizijos pristatymą laisva
forma, naudojantis informacinėmis technologijomis (numatoma trukmė iki 15 min.).
2. Reikalavimai pretendentams:
2.1. Aukštasis arba jam prilygintas išsilavinimas.
2.2. Ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis kvalifikacijos tobulinimo srityje;
2.3. Bent vienos Europos Sąjungos šalių kalbos, ne mažesniu kaip B1 lygiu (anglų kalba –
privalumas) mokėjimas (kalbos mokėjimo lygis gali būti tikrinamas atrankos metu);
2.4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis ir turėti geras kompiuterinio raštingumo
žinias bei įgūdžių dirbant teksto, skaičiuoklių, rengimo, tvarkyklėmis ir kitomis darbui
reikalingomis priemonėmis;
2.5. Išmanyti, mokėti, žinoti ir gebėti:
2.5.1. Vyriausybės nutarimų, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymų ir teisės aktų,
reglamentuojančių viešųjų įstaigų, švietimo įstaigų veiklą bei profesinio mokymo reikalavimus;
2.5.2. Kalbos kultūros normas, gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokymo lygis turi atitikti
Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
2.5.3. Organizuoti pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus;
2.5.4. Profesinės etikos normų reikalavimus;

2.5.5. Vadybos sistemos principus, veiklos procesų stebėsenos ir matavimo metodus;
2.5.6. Savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus;
2.5.7. Sklandžiai ir argumentuotai reikšti mintis žodžiu ir raštu.
3. Privalumai:
3.1. Darbo patirtis profesinio mokymo įstaigoje;
3.2. Patirtis įstaigos mokymo/ugdymo organizavimo srityje;
3.3. Patirtis kokybės vadybos sistemų kūrimo, diegimo, priežiūros srityje.
4. Asmenys, pageidaujantys dalyvauti vidaus atrankoje iki 2023-08-18 15:00 val. įskaitytinai VESK
elektroniniu paštu personalas@vesk.lt arba į VESK raštinę turi pateikti:
4.1. Išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
4.2. Gyvenimo aprašymą;
4.3. Užpildytą pretendento anketą (1 priedas);
4.4. Raštišką VESK kompetencijų centro viziją (apimtis iki 1 psl. A4 formatu).
5. Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Verslo ir svetingumo profesinės
karjeros centre, tel. +37060381755.

Pretendento anketa