Konkursas VESK Ūkio skyriaus vedėjo nuolatinei pareigybei užimti.

Pareigybės paskirtis – užtikrinti sklandų ūkio skyriaus darbą, pastatų ir patalpų tinkamą
funkcionavimą, pavestų ūkio skyriui funkcijų vykdymą, veiklos planavimą, organizavimą ir
kontrolę.
1. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu, įvertinus savo veiklos vizijos pristatymą žodžiu
(numatoma trukmė iki 15 min.).
2. Reikalavimai pretendentams:
2.1. Aukštasis arba jam prilygintas išsilavinimas.
2.2. Ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis pastatų eksploatacijos, techninės būklės priežiūros
srityje, patalpų einamojo remonto organizavimo, priežiūros ir kontrolės srityje;
2.3. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
2.4. Išmanyti, mokėti, žinoti ir gebėti:
2.4.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teisės aktų, reglamentuojančių turto
naudojimo, disponavimo juo, pastatų techninės priežiūros, šilumos ir elektros ūkio priežiūros,
korupcijos prevencijos, viešųjų pirkimų, darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės saugos, gaisrinės
saugos reikalavimus, kitų įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų, reikalingų tinkamam ūkio
skyriaus darbui užtikrinti reikalavimus;
2.4.2. Kalbos kultūros normas, gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokymo lygis turi atitikti
Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
2.4.3. Organizuoti pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus;
2.4.4. Profesinės etikos normų reikalavimus;

2.4.5. Vadybos sistemos principus;
2.4.6. Savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus;
2.4.7. Sklandžiai ir argumentuotai reikšti mintis žodžiu ir raštu.
3. Privalumai:
3.1. Darbo patirtis švietimo įstaigoje;
3.2. Patirtis dirbant su viešaisiais pirkimais;
3.3. Patirtis rengiant technines specifikacijas.
4. Asmenys, pageidaujantys dalyvauti vidaus atrankoje iki 2023-08-18 15:00 val. įskaitytinai VESK
elektroniniu paštu personalas@vesk.lt arba į VESK raštinę turi pateikti:
4.1. Išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
4.2. Gyvenimo aprašymą;
4.3. Užpildytą pretendento anketą (1 priedas);
5. Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Verslo ir svetingumo profesinės
karjeros centre, tel. +37060381755.

Pretendento anketa