Skelbiame  konkursą VESK Pietų Lietuvos filialo bendrojo ugdymo skyriaus vedėjo nuolatinei pareigybei užimti.

Pareigybės paskirtis – planuoti ir organizuoti VESK Pietų Lietuvos filialo Bendrojo ugdymo skyriaus darbą, rengti ugdymo planus, mokinių individualius planus, mokytojų tarifikaciją, kontroliuoti ugdymo planų vykdymą, organizuoti brandos egzaminų vykdymą, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, prižiūrėti tiesiogiai pavaldaus pedagoginio personalo darbą.
1. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu, įvertinus savo veiklos vizijos pristatymą laisva forma, naudojantis informacinėmis technologijomis (numatoma trukmė iki 15 min.).
2. Reikalavimai pretendentams:
2.1.  Aukštasis išsilavinimas kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 str. 1 d. 1 ir 2 p.
2.2. Ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis švietimo įstaigoje;

2.3. Ne mažesnė kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtis;
2.4. Bent vienos Europos Sąjungos šalių kalbos, ne mažesniu kaip B1 lygiu (anglų kalba – privalumas) mokėjimas (kalbos mokėjimo lygis gali būti tikrinamas atrankos metu);
2.5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis ir turėti geras kompiuterinio raštingumo žinias bei įgūdžių dirbant teksto, skaičiuoklių, rengimo, tvarkyklėmis ir kitomis darbui reikalingomis priemonėmis;
2.6. Išmanyti, mokėti, žinoti ir gebėti:
2.6.1. Vyriausybės nutarimų, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymų ir teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų įstaigų, švietimo įstaigų veiklą bei profesinio mokymo reikalavimus;
2.6.2.  Kalbos kultūros normas, gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokymo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
2.6.3.  Organizuoti pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus;
2.6.4.  Profesinės etikos normų reikalavimus;
2.6.5.  Vadybos sistemos principus, veiklos procesų stebėsenos ir matavimo metodus;
2.6.6.  Savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus;
2.6.7.  Sklandžiai ir argumentuotai reikšti mintis žodžiu ir raštu.
3. Privalumai:
3.1.  Darbo patirtis profesinio mokymo įstaigoje;

3.2.  Patirtis rengiant bendrojo ugdymo planus;
3.3. Patirtis įstaigos mokymo/ugdymo organizavimo srityje;

4.Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 12,59-13,83.

4.5. Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse iki 2023-10-24 15:00 val. įskaitytinai VESK elektroniniu paštu personalas@vesk.lt arba į VESK raštinę turi pateikti:
5.1. Išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
5.2. Gyvenimo aprašymą;
5.3. Užpildytą pretendento anketą (1 priedas);
5.4. Raštišką VESK Pietų Lietuvos filialo Bendrojo ugdymo skyriaus viziją (apimtis iki 1 psl. A4 formatu).
6. Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centre, tel. +37060381755.