PASITELKTAS TIEKĖJAS

Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras yra Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektoriaus pasitelktas teikėjas – PASITELKTŲ TEIKĖJŲ KONTAKTAI 

Pasitelkto teikėjo funkcijos:

  1. rengia ir atnaujina priskirtoms kvalifikacijoms teorinės dalies (žinių) vertinimo testų struktūras, kuriose nurodytas kiekvienos kompetencijos įvertis taškais kiekvienai profesiniame standarte aprašytai kvalifikacijai;
  2. rengia ir atnaujina atitinkamų kvalifikacijų teorinės dalies (žinių) vertinimo testų klausimus;
  3. rengia ir atnaujina atitinkamų kvalifikacijų praktinių gebėjimų demonstravimo užduotis ir jų vertinimo instrukcijas;
  4. pasitelkia metodines komisijas teorinės dalies (žinių) vertinimo testų struktūrai ir klausimams, praktinėms gebėjimų demonstravimo užduotims rengti ir atnaujinti, organizuoja jų darbą;
  5. jei asmuo pasirinko pasitelktą teikėją, organizuoja jo įgytą kvalifikaciją sudarančių kompetencijų (įgytų nesimokius pagal formaliojo profesinio mokymo programą) vertinimą;
  6. organizuoja asmenų, įgijusių IV–V lygio kvalifikacijų kompetencijas, praktinės dalies (gebėjimų) vertinimą, parenka praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vietą;
  7. deleguoja profesijos mokytojus (nemokiusius vertinamų asmenų) į kompetencijų vertinimo komisijas ir apmoka jiems už darbą iš lėšų, apskaičiuojamų pagal Vyriausybės tvirtinamą Kompetencijų vertinimo lėšų skaičiavimo vienam asmeniui metodiką;
  8. apmoka vertinimą organizuojantiems darbuotojams už darbą teisės aktų nustatyta tvarka;
  9. asmenų apeliacijas pateikia elektroniniu paštu kvalifikacijų tvarkymo institucijai, užpildydami kvalifikacijų tvarkymo institucijos interneto svetainėje esančią formą.

 

Asmens įgytų kompetencijų vertinimas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. sausio 14 d. Nr. V-15  įsakymu „DĖL ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 

Kompetencijų vertinimo praktinės dalies vertinimo TVARKARAŠČIAI pagal Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektorių papildomi ar koreguojami pateikiant informaciją apie datą, laiką, vietą, nurodant atsakingus asmenis. 

VERSLO IR SVETINGUMO PROFESINĖS KARJEROS CENTRAS ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

DAUGIAU INFORMACIJOS 

Praktinės dalies tvarkaraščio derinimui prašome pateikti informaciją anketoje:

Kontaktai:

el. paštas  info@vesk.lt

Tel. Nr. +370 5 277 6712

Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ mokinių įgytų kompetencijų vertinimo

  TVARKARAŠTIS 2022